Algemene voorwaarden (laatst gewijzigd 9/03/2015)

 1. Voorwerp van de overeenkomst en activiteiten bAUCTION

  1. De website www.bAUCTION.eu (hierna genoemd “de website”) en de handelsnaam bAUCTION (hierna genoemd “bAUCTION”) worden geëxploiteerd en beheerd door de bvba DX-Solutions, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te België, 8540 Harelbeke, Vrijeigen 15, BTW BE-0808.107.097, RPR Kortrijk.
  2. De website van bAUCTION is een online marktplaats die uitsluitend ten dienste staat van business-to-business handel.
  3. Het online platform van bAUCTION brengt professionele aanbieders en inkopers van goederen bijeen door middel van aanbod-, contact- en aanbestedingsinformatie. Voorwaarde voor de toegang tot en het gebruik van het gesloten gebruikersplatform bAUCTION is het sluiten van een overeenkomst met DX-Solutions conf. * 3 lid 1. De via bAUCTION gecommuniceerde wilsverklaringen en overeenkomsten komen direct en uitsluitend tussen de betreffende gebruikers tot stand en worden buiten het platform om nagekomen en afgewikkeld. bAUCTION dient derhalve puur voor de informatieve aanknoping van zakelijke contacten en is geen partij in de koopovereenkomst. Indien de koper opteert voor onze BSAFE service biedt bAUCTION een extra veilige transactiemogelijkheid aan tussen de koper en de verkoper. Voor deze BSAFE service wordt bAUCTION vergoed door de verkoper door middel van een % (zie rubriek ‘wat kost bAUCTION) op het totale aankoopbedrag van de koopovereenkomst die wordt afgestaan aan bAUCTION. Ook in dit geval maakt bAUCTION geen onderdeel uit van de koopovereenkomst tussen de betreffende gebruikers van het platform conf. 7 lid 6.
 2. Toepassing algemene gebruikers- en gebruiksvoorwaarden

  1. Uitsluitend de geregistreerde leden van bAUCTION kunnen het online platform www.bAUCTION.eu gebruiken. Om te kunnen aankopen dient de koper geabonneerd te zijn.
  2. Alleen wie in het bezit is van een geldig BTW-nummer kan zich registreren en abonneren. bAUCTION heeft het recht om van de gebruiker een bewijs aangaande de nakoming van de gebruiksvoorwaarden voor bAUCTION te eisen. De geïnteresseerde garandeert, dat alle door hem verstrekte informatie waar en volledig is en hij in het bijzonder voldoet aan de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker geen natuurlijk persoon is, dan dient de voor de gebruiker handelende persoon op verzoek van bAUCTION zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid voor de gebruiker aan te tonen. bAUCTION heeft het recht, de details aangaande het vertegenwoordigingsbewijs te bepalen. Voor het overige staat bAUCTION te goeder trouw ten opzichte van de overeenkomstige vertegenwoordigingsbevoegdheid.
  3. Indien de gebruiker een natuurlijk persoon is, dan dient deze meerderjarig en onbeperkt handelingsbekwaam te zijn.
  4. Er is geen sprake van een recht op het gebruik van bAUCTION, omdat DX-Solutions leden of aanbieders tijdens het proces van aanmelding en tijdens de looptijd van de overeenkomst te allen tijde - bijvoorbeeld in het kader van veiligheidsbedenkingen - en zonder opgave van redenen kan uitsluiten.
  5. Met het gebruik van de website en de aanmelding erkent de gebruiker de onderhavige Algemene Voorwaarden (ALV) alsmede mogelijke hem ter kennis gestelde wijzigingen van de ALV en aanvaardt hij deze.
   De gebruiker mag deze website evenals de informatie op deze website enkel gebruiken voor zover onderhavige algemene voorwaarden integraal worden nageleefd. Telkens wanneer de gebruiker de website gebruikt, impliceert dit dat de gebruiker en alle personen die de gebruiker vertegenwoordigt het eens zijn met deze voorwaarden, deze zonder enige restrictie of voorwaarde aanvaarden en er bijgevolg door gebonden zijn.
  6. DX-Solutions en bAUCTION behouden zich het recht voor deze algemene voorwaarden (ALV) op ieder moment te wijzigen. Indien de ALV worden gewijzigd, wordt dat aan de geregistreerde gebruikers in schriftelijke vorm medegedeeld via een melding op de website na inloggen. De gebruiker krijgt daarbij de mogelijkheid om in te gaan op de wijziging en de gebruiksrelatie te beëindigen. Gaat de gebruiker niet op de wijziging in, dan worden de nieuwe ALV beschouwd als te zijn erkend.
   Telkens wanneer de bezoeker de website gebruikt is de laatste versie van deze overeenkomst van toepassing. De bezoeker dient dan ook telkens wanneer hij of zij de website gebruikt de datum van de overeenkomst (die bovenaan de overeenkomst staat) te controleren.
  7. Iedere afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst, die nooit als precedent kan worden beschouwd en slechts voor die bepaalde overeenkomst en ten aanzien van die bepaalde gebruiker geldt.
  8. Voor nadere uitleg, regels en instructies m.b.t. de werking van bAUCTION wordt verwezen naar het helpcenter beschikbaar op de website onder de rubriek “Help”. De bepalingen en modaliteiten opgenomen in het helpcenter zijn van toepassing op iedere aanbieding of advertentie en maken integraal deel uit van de gebruiksvoorwaarden.
 3. Registratie, abonnement en het sluiten van de overeenkomst

  1. De gebruiker kan zich door het invullen en verzenden van het registratieformulier bij bAUCTION registreren. Met de registratie erkent hij kennis te hebben genomen van de specifieke bestelvoorwaarden alsmede de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. De aanmelding als gebruiker en de toelating tot het platform geschieden na binnenkomst van het registratieformulier bij bAUCTION door overeenkomstige mededeling aan de gebruiker per mail en het toelaten van de gebruikersnaam en het wachtwoord in het systeem. De gebruiksovereenkomst komt pas tot stand nadat de registratie per mail wordt bevestigd, nadat vervolgens de betaling van de registratie voldaan werd, tenzij er acties zijn die de betaling van registratie gratis maken, en wanneer de gebruiker daarna zijn persoonlijke code, die hij per post ontvangt, gebruikt om in te loggen op www.bAUCTION.eu.
  2. Na registratie is er een mogelijkheid tot het nemen van een jaarabonnement. Met dit jaarabonnement krijgt de gebruiker toegang tot alle productinfo inclusief prijs en minimumafname alsook de leveranciersgegevens die nodig zijn om goederen te kunnen aankopen. De abonnementsovereenkomst komt pas tot stand nadat deze per mail wordt bevestigd en nadat de betaling van het abonnement aan bAUCTION voldaan werd, tenzij er acties (zie acties pagina) zijn die de betaling van het abonnement gratis maken.
  3. Door het invullen van een registratieformulier geeft de gebruiker aan bAUCTION het recht tot het gebruiken, verveelvoudigen, verspreiden en openbaar maken van zijn profiel ten behoeve van onder meer de dienstverlening van bAUCTION.
  4. Er is geen sprake van een recht tot het sluiten van een gebruiksovereenkomst. bAUCTION behoudt zich voor, het sluiten van een gebruiksovereenkomst zonder opgave van redenen te weigeren of te herroepen, met name wegens (a) foutieve gegevens bij de aanmelding; (b) twijfel met betrekking tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid en het juridische bestaan van de gebruiker en diens commerciële gebruikmaking, die op kosten van de gebruiker niet onverwijld door overlegging van passende bewijzen uit de weg zijn geruimd; (c) twijfel of argwaan met betrekking tot de serieusheid en kredietwaardigheid van de aanmelder/gebruiker; (d) verdenking van bedenkelijke manieren van zakendoen op bAUCTION of concurrentiebelangen tegen bAUCTION; (e) overtreding van de gebruiksrichtlijnen en de ALV van bAUCTION.
  5. De overeenkomst wordt afhankelijk van geldende bestelvoorwaarde voor een periode met automatische verlenging met nog eens 12 maanden of voor de in de overeenkomst vermelde minimale looptijd gesloten. De overeenkomsten worden steeds weer met dezelfde looptijd verlengd, wanneer bAUCTION niet uiterlijk 14 kalenderdagen voor afloop van de eerste of volgende looptijd een schriftelijke opzegging ontvangt van de geregistreerde gebruiker. bAUCTION zal de ontvangst van de opzegging binnen 7 kalenderdagen bevestigen aan de gebruiker per e-mail waarmee deze op bAUCTION is geregistreerd.
  6. Het recht tot onmiddellijke opzegging en een eenzijdige uitsluiting om belangrijke reden van de zijde van bAUCTION blijven hierbij onverlet.
 4. Toegang, gebruikersnaam en wachtwoord

  1. De gebruiker verplicht zich ervoor zorg te dragen, dat de gebruikersnaam en het wachtwoord worden beschermd tegen toegang van derden en ze in het bijzonder niet kenbaar te maken aan personen, die conform * 2 als gebruikers niet gerechtigd zijn of die niet toebehoren aan de eigen onderneming (uitgebreid afzonderlijk toegangsrecht).
  2. Ieder misbruik van gebruikersnaam of wachtwoord, waar de gebruiker kennis van krijgt of waarvan hij op grond van feiten een vermoeden van heeft, dient onverwijld aan bAUCTION te worden gemeld. De gebruiker is aansprakelijk voor misbruik van zijn gebruikersnaam, tenzij hij kan bewijzen, dat het misbruik is ontstaan vanuit de gevarenzone van bAUCTION.
  3. De toegang tot het platform kan worden geblokkeerd als tot drie maal toe een foutief wachtwoord wordt ingevoerd.
 5. Prestaties van bAUCTION

  1. bAUCTION biedt een platform, waarop de gebruiker als aanbieder informatie met betrekking tot productgegevens, belangstelling voor zakelijke relaties of aankoopwensen kan publiceren en zulke publicaties kan bekijken. De gebruiker kan via de website van bAUCTION met de betreffende aanbieder in contact treden.
  2. Voor leden en aanbieders (sellers) biedt bAUCTION in het kader van verschillende vormen van lidmaatschap of premiumpakketten verschillende servicevarianten aan die via de bestelvoorwaarden zijn geregeld of waarvoor extra overeenkomsten worden gesloten.
  3. bAUCTION heeft het recht om te allen tijde haar serviceaanbod, alsmede de tot haar online handelsplaats behorende functionaliteit en gebruikersinterfaces te wijzigen.
 6. Plichten van de gebruiker

  1. De gebruiker verzekert, dat alle gegevens, in het bijzonder met betrekking tot de door hem aangeboden producten, dienstverleningen of aanbiedingen tot het aangaan van zakelijke relaties juist en niet misleidend zijn. Hij treedt op bAUCTION onder eigen naam op en is verantwoordelijk voor wat betreft zijn actuele adres-, bedrijfs- en contactgegevens.
  2. De aanbieder verzekert, dat hij onbeperkte beschikking over een aangeboden product of dienst heeft en dat dat niet bezwaard is met rechten van derden en in voldoende aantal stuks voor de verkoop ter beschikking staat.
  3. De inhoud, duidelijkheid en volledigheid van een aanbod of advertentie vormen de exclusieve verantwoordelijkheid van de aanbieder (seller). Indien er onduidelijkheden bestaan over de inhoud van het aanbod of advertentie wordt geadviseerd deze zo snel en duidelijk mogelijk te verhelderen.
  4. De gebruiker verplicht zich, alleen gebruik te maken van de dienstverleningen van bAUCTION als dat in overeenstemming is met de algemene gebruiksregels (conf. * 7) voor aanbieders van bAUCTION en de toepasselijke wetten, de goede zeden alsmede de algemene internetstandaarden. Ontoelaatbaar zijn in het bijzonder (a) de schending van rechten van derden, met name van eigendoms-, auteurs-, naams- of merkenrechten; (b) inhouden, die van geweldverheerlijkende of pornografische aard zijn of anderszins in strijd zijn met de bepalingen van het wetboek van strafrecht en inhoud die in strijd zou zijn met de geldende nationale en internationale wetten; (c) inputs, die virussen, Trojaanse paarden of andere programma's bevatten, die geschikt zijn om gegevens of systemen te beschadigen, heimelijk onder controle te krijgen of te wissen; (d) het aanbieden van producten en inhouden, die niet in het openbaar verkocht of aangeboden mogen worden of het bezit ervan een geldend recht aantast; (e) documenten die aan een specifiek persoon of organisatie toe behoren en niet overdraagbaar zijn zoals identiteitspapieren, bankkaarten, certificaten op naam; en (d) bAUCTION weigert ook (maar niet beperkt tot) aanbiedingen of advertenties op het online platform van loterijtickets, alcohol, voeding, sigaretten, medicijnen en producten die schadelijk zijn voor de gezondheid.
  5. De gebruiker verbindt zich ertoe correct, in eer en geweten en in lijn met de waarden die bAUCTION voorop stelt, te handelen voor alle producten en diensten die worden aangeboden via het online platform.
  6. De verkoper garandeert producten of diensten aan te bieden tegen de best mogelijke handelsprijzen.
  7. De gebruiker vermijdt obsceen, vulgair, bedreigend, misleidend, haatdragend, racistisch en provocatief taalgebruik of producten die dit uitlokken.
  8. De gebruiker draagt alle kosten, die voor hem door inrichting of wijziging van zijn online aansluiting, door het gebruik van het openbare communicatienetwerk alsmede door de aanschaf en het onderhoud van zijn voor het gebruik van het platform noodzakelijke communicatieapparatuur ontstaan.
  9. Indien bAUCTION op grond van een inhoud van een gebruiker voor nalatigheid, verwijdering, informatieverstrekking, kostenvergoeding of schadevergoeding door een derde een claim krijgt opgelegd, dan dient de gebruiker bAUCTION te vrijwaren voor de uitgaven inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand. Als het omstreden is of er sprake is van een aanspraak door een derde en de gebruiker beroept zich op het niet bestaan van de aanspraken, dan kan de gebruiker de schadeclaim voorkomen, door bAUCTION voor de afweer van de aanspraken vooraf voldoende zekerheid voor de kosten van een procedure en schadevergoedingsaanspraken te stellen en zich bij de strijd aan te sluiten.
 7. Advertenties en aanbiedingen van de verkoper

  1. Gebruikers kunnen als verkoper op bAUCTION productaanbiedingen, advertenties voor het aanknopen van zakelijke relaties of aankoopwensen publiceren. Daarvoor is nodig dat de daartoe bedoelde invoervelden met de vereiste gegevens correct en volledig worden ingevuld en het product onder de juiste productrubriek komt te staan. Voor aanbiedingen op bAUCTION gelden de volgende algemene voorwaarden en reclamerichtlijnen: - concrete product-/partijaanbiedingen voor de wederverkoop of de zakelijke inrichting met concrete en correcte beschrijving in de daartoe voorziene invulvelden: headline, korte beschrijving, vermelding van de prijs exclusief btw, vermelding van de minimumafname, vermelding van de datum tot wanneer de aanbieding geldig is (deadline), tags (kernwoorden) die bij het product passen alsook de aanduiding van de juiste rubriek waaronder de aanbieding thuishoort - advertenties voor het aanknopen van zakelijke relaties met typische en serieuze professionele inhouden.
   Uitgesloten zijn: - de verwijzing naar homepagina, telefoonnummers, e-mailadressen of andere contactgegevens in andere dan de daartoe voorziene invulvelden (dus verboden op te nemen bij firmanaam, afbeelding, headline en beschrijving van de aanbiedingen) - misleidende en objectief overdreven verklaringen - vaste prestatieomschrijvingen - aanbiedingen, waarmee geldend recht, in het bijzonder concurrentierecht, commerciële octrooirechten of overeenkomsten worden geschonden - concurrentierelevante aanbiedingen (handelsportalen) met betrekking tot bAUCTION.
  2. bAUCTION heeft het recht inhouden van aanbiedingen en advertenties van gebruikers/verkopers alsmede hun identiteit en gebruiksvoorwaarden te controleren, bewijzen voor leverbaarheid te verlangen, aanbiedingen en advertenties af te wijzen, te wijzigen, te deactiveren of te verwijderen.
  3. bAUCTION heeft het recht aanbieders zonder opgave van redenen van de handel op bAUCTION uit te sluiten resp. deelfuncties te deactiveren. Dit geldt in het bijzonder wanneer de aanbieder in strijd handelt met zijn plichten, de reclamerichtlijnen of de algemene leveringsvoorwaarden niet respecteert. Hetzelfde geldt wanneer de veiligheidsbelangen van bAUCTION en zijn leden dit verlangen.
  4. De aanbieding of advertentie is voor de gebruiker bindend gelanceerd, zodra deze in de database van bAUCTION staat geregistreerd en door de gebruiker is vrijgegeven. De gebruiker kan zijn aanbieding of advertentie op bAUCTION zelf terugtrekken of aanpassen via zijn accountpagina. De terugtrekking wordt van kracht op het moment van verwijdering of blokkering van de aanbieding of advertentie op bAUCTION. De aanpassing wordt van kracht op het moment van publicatie van de wijziging van de aanbieding of advertentie op bAUCTION. De gebruiker dient de aanbieding of advertentie op bAUCTION up to date te houden en dus aan te passen wanneer de specificaties wijzigen (bijvoorbeeld: beschrijving, prijs, minimumafname, deadline, …) of te verwijderen wanneer de aanbieding of advertentie niet meer geldig is.
  5. De aanbieding of advertentie van de gebruiker op bAUCTION vormt nog geen bindende aanbieding ter afsluiting van een onmiddellijke koopovereenkomst. Andere gebruikers kunnen bij belangstelling voor een aanbieding, indien ze een jaarabonnement hebben, dit via bAUCTION kenbaar maken. Afhankelijk van de gekozen transactieformule zal bAUCTION de nodige procedure opstarten.
   Indien de belangstellende niet opteert voor een BSAFE service (van toepassing als de transactie doorgaat) dan stuurt bAUCTION per e-mail de belangrijkste gegevens van de belangstellende door naar de aanbieder zodat de verdere communicatie en overeenkomsten onderling tussen de aanbieder en belangstellende kunnen gebeuren.
   Indien de belangstellende wel kiest voor een BSAFE service, dient alle communicatie over de aanbieding of advertentie via bAUCTION te verlopen. bAUCTION communiceert hiervoor per mail met zowel de belangstellende als de aanbieder. Als de transactie in dit geval doorgaat, ontvangt de koper van bAUCTION instructies om het aankoopbedrag op een beveiligde rekening te storten die door bAUCTION wordt beheerd. Na de betaling van de koper stuurt de verkoper op zijn kosten de goederen op naar een adres dat door bAUCTION is bepaald om een controle te kunnen uitvoeren voorafgaand aan de levering bij de koper. Als de goederen op het door bAUCTION aangeduide adres zijn aangekomen, voert bAUCTION of een vertegenwoordiger die door bAUCTION werd aangeduid een controle uit op de goederen aan de hand van een steekproef en op basis van de beschrijving van de aanbieding of advertentie op de website van bAUCTION. Indien de goederen op basis van de steekproef in orde worden bevonden, worden deze op kosten van de verkoper doorgestuurd naar de koper en ontvangt de verkoper zijn geld binnen de 8 werkdagen na levering van de goederen bij de koper waarvan bAUCTION een % afhoudt voor de BSAFE service aan de tarieven zoals vermeld in de actuele prijslijst op de website van bAUCTION. Indien niet ok, keren de goederen op kosten van de verkoper terug naar de verkoper binnen de 8 werkdagen na het uitvoeren van de controle en krijgt de koper zijn geld terug binnen de 8 werkdagen na uitvoeren van de controle. Als de goederen niet ok zijn, ontvangt de verkoper van bAUCTION een factuur voor de BSAFE service aan dezelfde tarieven als wanneer de transactie wel zou zijn doorgegaan.
   bAUCTION treedt te allen tijde uitsluitend op als facilitator voor de uitwisseling van informatie en de aanknoping van zakelijke contacten en is geen partij in de koopovereenkomst. In geval van de BSAFE service wordt bAUCTION door de verkoper vergoed voor de geleverde dienst, wat in geen geval wil zeggen dat bAUCTION onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst.
   Alle kosten en reglementeringen die gepaard gaan met het sluiten van de koopovereenkomst zijn ten laste van de verkoper. Denk aan export- / importregels. Ook de transportkosten worden steeds gedragen door de verkoper die al dan niet in overleg met de koper een logistiek partner naar keuze zal inzetten. Tenzij de verkoper met de koper overeenkomt om bepaalde kosten te delen. Kosten die gepaard gaan met het sluiten van de koopovereenkomst of er een gevolg van zijn, kunnen nooit ten laste van bAUCTION gelegd worden.
  6. De totstandkoming en uitvoering van de eigenlijke overeenkomst behoren tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruikers. Aangezien bAUCTION geen onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst dient elke discussie dan ook gevoerd te worden tussen de gebruikers onderling. Bijgevolg draagt bAUCTION geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot (zoals, maar niet beperkt tot):
   • De inhoud van de overeenkomst met de aanbieder;
   • De weigering van de aanbieder om een overeenkomst te sluiten;
   • Het herroepingsrecht van de klant;
   • De annulering van de overeenkomst;
   • De wijziging van de voorwaarden van de koopovereenkomst;
   • De prijsvoorwaarden of eventuele kosten;
   • De correcte of tijdige betaling; (behalve bij bSAFE)
   • De tijdige en conforme levering van de bestelde goederen of diensten; (behalve bij bSAFE)
   • De zichtbare en/of verborgen gebreken van geleverde goederen of diensten, klachten hieromtrent, de eventuele garantie en de aansprakelijkheid die hierbij hoort.
   • De technische specificaties van de geleverde goederen. Deze kunnen in realiteit afwijken van wat op het scherm te zien is, omdat dit afhankelijk is van de resolutie van uw scherm en dus op elk toestel anders.
  7. Voor opmerkingen en klachten met betrekking tot bovenstaande punten, dienen de gebruikers zich steeds tot elkaar te richten. De aanbieder is als enige aansprakelijk voor alle eventuele schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst die met de koper werd gesloten.
 8. Toerekening van wilsverklaringen, handelingen en uitlatingen

  1. Bij alle op het online handelsplatform van bAUCTION op initiatief van een gebruiker geplaatste, aan een andere gebruiker verstrekte of van deze aangenomen wilsverklaringen, semi-commerciële handelingen alsmede andere juridisch relevante uitingen of handelingen (samengevat "maatregelen") betreft het uitsluitend maatregelen van de gebruikers zelf. bAUCTION handelt met betrekking tot deze maatregelen noch op eigen noch als vertegenwoordiger op vreemde naam.
  2. Met betrekking tot de dienstverlening in het kader van de betreffende beschikbaarheid aanvaardt bAUCTION geen enkele verplichting.
 9. Facturering, vergoeding en speciale elektronische betalingen

  1. Alle vermelde prijzen op bAUCTION zijn uitgedrukt in euro en exclusief btw.
  2. Met de registratie bij bAUCTION dienen de gebruikerskosten conform de actuele prijslijst van bAUCTION te worden voldaan en worden de vergoedingsregelingen door de gebruiker erkend. De gebruikerskosten dienen vóór gebruik overeenkomstig de gestelde termijnen met factuuradres aan DX-Solutions te worden voldaan zonder dat er voor deze bijkomende kosten ontstaan.
  3. Met de registratie verklaart de gebruiker zich akkoord met de mogelijkheid tot extra diensten zoals de BSAFE service en bijhorende vergoedingen ten laste van de gebruiker die hiervoor aan bAUCTION moeten betaald worden naar aanleiding van deze diensten die bAUCTION aanbiedt indien er een handelstransactie doorgaat voor goederen of diensten die via bAUCTION worden aangeboden.
   Indien de koper voor een BSAFE service opteert, verbinden de gebruikers die deel uitmaken van deze overeenkomst zich ertoe om de transactie via bAUCTION te laten verlopen als deze doorgaat en dit conform de procedure zoals beschreven conf.* 7 lid 6. Ook als de verkochte goederen in het geval van een transactie met BSAFE service uiteindelijk niet in orde worden bevonden tijdens de controle door bAUCTION voordat deze bij de koper worden geleverd, gaat de aanbieder (seller) akkoord om bAUCTION conform de actuele prijslijst te vergoeden voor deze dienstverlening.
  4. De aanspraak op vergoeding bestaat onafhankelijk van het gebruik of mogelijke bij overeenkomst vastgelegde beperkingen door bAUCTION voor de overeengekomen periode. Dit geldt in het bijzonder ook voor beperkingen die zich op grond van incompatibiliteiten of specifieke software-instellingen bij de gebruiker of diens provider kunnen voordoen. De diensten van en de toegang tot bAUCTION kunnen in het bijzonder dan worden beperkt, wanneer de gebruiker met de betaling van zijn gebruikerskosten in gebreke blijft.
  5. De gebruiker verklaart zich er expliciet mee akkoord, rekeningen en daarmee verbonden informatie van bAUCTION per e-mail, als PDF voor originele afdruk te ontvangen en zorgt ervoor, dat bAUCTION en DX-Solutions hiervoor altijd over een actueel en bereikbaar e-mailadres beschikken. Op verzoek maakt DX-Solutions een afdruk van de rekening, die per telefax of over de post wordt toegezonden.
  6. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepalingen, bijvoorbeeld wanneer een andere betalingstermijn werd toegekend op de factuur, zijn alle facturen van bAUCTION steeds betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum.
   De facturen van bAUCTION zijn zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van bAUCTION of per overschrijving op de bankrekening aangegeven op de facturen van bAUCTION.
   Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest.
   De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van) de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van die factuur.
  7. Mocht de gebruiker DX-Solutions en bAUCTION bij de aanmelding of tijdens de duur van het lidmaatschap toestemming hebben gegeven en gegevens voor het op elektronische wijze innen van de kosten voor het gebruik van bAUCTION, per creditcard of automatische overschrijving hebben medegedeeld, dan is DX-Solutions bevoegd tot het opslaan en doorgeven van die gegevens aan de overeenkomstige afwikkelingsservice en aan banken, voor zover de bepalingen aangaande gegevensbescherming en beveiligingen gewaarborgd zijn. De bevoegdheid tot automatische afschrijving bestaat in overeenstemming met de voorwaarden bij verlening ervan, totdat deze wordt herroepen, voor alle kosten van het huidige en toekomstige gebruik van bAUCTION, onafhankelijk van de mogelijke zakelijke basis. DX-Solutions is in het bijzonder bevoegd bij lopende overeenkomsten terugkerende kosten zoals de jaarlijkse bijdrage voor registratie en de jaarlijkse bijdrage voor abonnement na de eerste opdracht daartoe zonder verdere actie te ondernemen per automatische overschrijving of creditcard te innen. De gebruiker is daarbij verplicht DX-Solutions altijd op te hoogte te stellen van de actuele verbindingsgegevens. Mochten rechtmatige inningen vanwege protest of bij gebrek aan dekking niet worden uitgevoerd of worden gestorneerd, dan is de gebruiker naast de oorspronkelijke vordering verplicht tot vergoeding van mogelijke extra kosten en kosten van betalingsorganisaties jegens DX-Solutions.
 10. Gegevensbescherming, gegevensopslag, gegevensverzending

  1. Met aanmelding, registratie en abonnement bij bAUCTION gaat u als gebruiker akkoord met de opslag en verwerking van uw persoonlijke en zakelijke gebruikers- en gebruiksgegevens, uw gepubliceerde aanbiedingen, uw systeeminterne e-mailverkeer, voor zover deze in het kader van het zakelijk doel van bAUCTION moeten worden vastgesteld en voor documentatie- en veiligheidsdoeleinden moeten worden gearchiveerd.
  2. bAUCTION is met name bevoegd uw registratiegegevens en e-mailadres, (a) in het kader van de door bAUCTION uitgevoerde dienstverleningen op bAUCTION te publiceren en met aanvragen aan aanbieders door te sturen; (b) voor het verzenden van lidmaatschapsrekeningen en informatie met betrekking tot en van bAUCTION, gedurende en in aansluiting op een lidmaatschap te gebruiken, totdat deze bevoegdheid door u wordt herroepen; (c) in het kader van wettelijke verplichtingen aan daartoe gerechtigde instanties mede te delen; en (d) in alle gevallen met gerechtvaardigde belangstelling uit de activiteiten van de gebruiker op bAUCTION aan andere leden of overheidsinstanties door te geven. De eventueel benodigde toestemming verleent de gebruiker met de acceptatie van deze bijzondere voorwaarden en door het gebruik van bAUCTION.
  3. 3. bAUCTION heeft het recht om de door de gebruiker op bAUCTION gepubliceerde aanbiedingen of advertenties te gebruiken in andere communicatiekanalen ter promotie van de online marktplaats bAUCTION en dit zowel inhoudelijk (tekst) als visueel (beeld, logo, …). Dit omvat publicatie (a) op social media kanalen die uitgebaat worden door bAUCTION; (b) via e-mails die bAUCTION uitstuurt; (c) via postale communicatie die bAUCTION verspreidt; (d) via events die bAUCTION organiseert of aan deelneemt; en (e) advertenties die bAUCTION plaatst op externe communicatiekanalen zowel online als offline.
 11. Garantie-uitsluiting

  1. Voor de in het kader van bAUCTION verstrekte informatie, wilsverklaringen, overeenkomsten tussen derden en aanvragen met betrekking tot goederen en diensten gelden de volgende aansprakelijkheidsbeperkingen ten gunste van DX-Solutions en bAUCTION:
   • bAUCTION staat niet garant voor de tussen de respectievelijke gebruikers gemaakte afspraken en ter beschikking gestelde informatie. Indien gebruikers een vermoeden of bewijs hebben van fraude of misleidende communicatie dienen zij dit alsnog aan bAUCTION mede te delen conf. * 13 zodat bAUCTION de nodige stappen kan ondernemen en eventueel de gebruiker in kwestie van de handel op bAUCTION kan uitsluiten of verwijderen.
   • bAUCTION sluit iedere garantie op de door de verkoper aan de koper geleverde goederen en dienstverleningen uit. In het bijzonder staat bAUCTION niet garant voor de juistheid en volledigheid van de door een koper of verkoper verstrekte gegevens en mededelingen, voor de kwaliteit en bruikbaarheid van de te leveren goederen en diensten, voor de geschiktheid ervan voor een bepaald door de koper bestemd doel en daarvoor, dat de geleverde goederen en diensten geen rechten van derden schenden, voor het bestaan, de serieusheid en kredietwaardigheid van leden, gebruikers, aanbieders en kopers.
    Ook indien er voor de BSAFE service wordt geopteerd draagt bAUCTION geen verantwoordelijkheid en geeft bAUCTION geen garantie omtrent de juistheid en volledigheid van de goederen of het bestaan van leden, gebruikers, aanbieders en kopers. bAUCTION probeert via deze BSAFE service echter de kans tot incorrecte informatie over de goederen en betaalrisico’s zoveel mogelijk te beperken (a) aan de hand van controle via steekproef van de goederen vooraleer deze bij de koper worden geleverd als de transactie doorgaat; en (b) door de betaling van de koper op een beveiligde rekening bij te houden die door bAUCTION wordt beheerd tot de goederen bij de koper worden geleverd.
  2. bAUCTION kan niet met volledige zekerheid uitsluiten, dat de persoon, die in de door bAUCTION overhandigde of in ontvangst genomen wilsverklaringen als inkoper of aanbieder aangemerkt is, feitelijk niet bestaat. Het werkelijke auteurschap van een wilsverklaring blijft in zoverre altijd twijfelachtig. De gebruiker, die een aanbieding afgeeft of aanneemt, handelt daarom met betrekking tot het bestaan van de contractuele partner op eigen risico.
  3. Eveneens kan bAUCTION niet met volledige zekerheid uitsluiten, dat een wachtwoord in de handen van de door een gebruiker niet voor verstrekking van wilsverklaringen gevolmachtigde persoon geraakt. Ook dit risico is voor de gebruiker zelf. Een aansprakelijkheid van bAUCTION op grond van de regels van de boodschapper zonder macht van de boodschapper is uitgesloten, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 12. Uitsluiting van aansprakelijkheid

  1. bAUCTION besteedt veel tijd en inspanningen aan haar website en streeft ernaar alle informatie zo volledig mogelijk, zo juist mogelijk en zo actueel mogelijk te houden. Ondanks deze voortdurend geleverde inspanningen kan bAUCTION onmogelijk garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Het gebruik van deze website en opgenomen informatie is dan ook geheel op eigen risico. Indien de gebruiker onjuistheden vaststelt, kan de gebruiker bAUCTION hierover steeds per e-mail of per brief contacteren conf. * 17 lid 4.
  2. bAUCTION spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. bAUCTION kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen bAUCTION ook geen ononderbroken toegang garanderen.
  3. bAUCTION kan niet aansprakelijk worden gesteld voor werkonderbrekingen waardoor de website van bAUCTION tijdelijk niet voor de gebruiker ter beschikking staat of rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan computersysteem, programma’s of verlies van gegevens die voortvloeit uit het gebruik van de website of het downloaden van gegevens.
  4. bAUCTION is niet aansprakelijk ten aanzien van de gebruiker of enig ander persoon, voor verlies of schade die de gebruiker of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van bAUCTION om gevolg te geven aan een bericht dat via de website of per e-mail aan bAUCTION gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door bAUCTION, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de website of de e-maildiensten.
  5. De gebruiker is alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, telefoondiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor het gebruik van de website. Zonder enige beperking van het voorgaande, biedt bAUCTION geen enkele waarborg aan (en wijst zij elke aansprakelijkheid hieromtrent af) dat:
   • De website compatibel is met de computer, randapparatuur en software van de gebruiker;
   • De website beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden;
   • De website aan de noden van de gebruiker zal voldoen;
   • Sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de website;
   • Het gebruik van de website - inclusief het browsen en downloaden van informatie - vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ of andere vernietigende of schadelijke elementen;
   • Het gebruik van de website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu.
  6. De website wordt ter beschikking gesteld zoals deze is, in de huidige staat (“as is” en “as available”), zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard.
  7. bAUCTION mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken de website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen.
  8. Het is mogelijk dat bAUCTION een link ("hyperlink") maakt naar een andere website - dit kan een website, blog, portal of sociaal netwerk zijn - die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker of dat onrechtstreeks wordt verwezen naar websites of pagina’s van derden. Dergelijke link is puur informatief en bAUCTION is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. bAUCTION verklaart dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Via deze links verlaat u de website van bAUCTION en bezoekt u externe websites. Daar kunnen andere Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid gelden. bAUCTION kan geenszins de goede werking van deze links garanderen.
   Het feit dat een andere website een link zou leggen naar de website van bAUCTION betekent geenszins dat bAUCTION de producten of diensten aangeboden op dergelijke website goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin geeft bAUCTION een beoordeling met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie die op deze andere websites ter beschikking wordt gesteld.
  9. bAUCTION spant zich in alle redelijkheid in haar systemen en website te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en misbruik. bAUCTION kan echter niet garanderen dat derden (daaronder tevens haar gebruikers begrepen) haar systemen en/of website (en de daarop geplaatste gegevens) niet onrechtmatig zullen gebruiken en/of misbruiken en is terzake niet aansprakelijk.
  10. bAUCTION is niet aansprakelijk voor de juistheid en/of volledigheid van de op de website van bAUCTION door gebruikers beschikbaar gestelde informatie, adviezen en aanbevelingen resp. voor de via de website van bAUCTION toegankelijke informatie, adviezen en aanbevelingen van gebruikers. bAUCTION kan onder geen omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor gedragingen en eventueel daaruit voortvloeiende schade van andere gebruikers van de website.
   • In het bijzonder distantieert bAUCTION zich inhoudelijk van alle met de aanbieding verbonden internetlinks, hun inhouden en auteurs en aanvaardt voor inhouden, zaken of schades die via zulke links tot stand komen geen aansprakelijkheid.
   • bAUCTION is voor geen enkele schade verantwoordelijk, die ontstaat in verband met de onvolkomenheid van gebruikte software en hardware alsmede in het bijzonder door technische gebreken op het internet. bAUCTION aanvaardt in het bijzonder geen aansprakelijkheid voor schade die onafhankelijk van schuld is en ontstaat vanwege ontbrekende beschikbaarheid resp. storingsvrij functioneren van het internet, de toepassing van soft- resp. hardware bij het gebruik van de website van bAUCTION alsmede het foutieve of gebrekkig verrichten van de contractuele prestaties ten gevolge van technische risico's van de soft- en hardware alsmede van het internet. Dit geldt in het bijzonder ook voor beperkingen die zich op grond van incompatibiliteiten of specifieke software-instellingen bij de gebruiker of diens provider kunnen voordoen.
   • bAUCTION is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door onvolkomenheid van de door de kopers op de website van bAUCTION gedane aanbiedingen alsmede van de overeenkomstige antwoorden van de verkopers. bAUCTION is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door verwijdering of onderdrukking van invoeren van de kopers en verkopers op de website van bAUCTION resp. uit het niet verwijderen of onderdrukken ervan.
   • bAUCTION is niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit uit de eenvoudig nalatige verzaking van een niet essentiële contractuele verplichting. Dit geldt ook voor de eenvoudig nalatige verzaking van niet essentiële verplichtingen bij contractuele onderhandelingen en een eenvoudig nalatig veroorzaakte wettelijke aansprakelijkheid.
   • In geval van een aansprakelijkheid, uitgezonderd wegens opzet, is een verplichting tot schadevergoeding tot de typische en voorzienbare schade beperkt, in ieder geval echter tot de hoogte van de gemiddelde voor de opbrengst typische schade.
   • bAUCTION is niet verantwoordelijk voor de totale inhoud van internetpagina's van derden in het bijzonder van de shops binnen bAUCTION, waarin op directe of indirecte wijze naar de internetpagina van bAUCTION wordt verwezen.
   • De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden overeenkomstig voor de wettelijke vertegenwoordigers, medewerkers en assistenten van bAUCTION.
   • bAUCTION wijst erop, dat kopers en verkopers zich tegen mogelijke schades kunnen verzekeren.
  11. bAUCTION werkt voor haar online betalingen samen met een extern betaalplatform gespecialiseerd in beveiligde betalingen online. bAUCTION kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enerlei fouten langs de kant van het extern betaalplatform in het betaalproces.
 13. Klachten

  1. Klachten met betrekking tot aanbiedingen en advertenties op bAUCTION of over gebruikers van bAUCTION moeten binnen de 7 kalenderdagen na het vaststellen van de klacht schriftelijk aan bAUCTION worden overgemaakt met een zo concreet mogelijke beschrijving van de klacht zodat bAUCTION de nodige zaken kan nagaan en indien relevant de nodige stappen kan ondernemen.
  2. Het indienen van een klacht geeft de gebruiker niet het recht om zijn overeenkomst met bAUCTION op te zeggen.
  3. De gebruiker is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.
 14. Intellectuele eigendomsrechten

  1. DX-Solutions en bAUCTION behouden de auteursrechten en alle intellectuele rechten op de ter beschikking gestelde informatie via de website, zoals, maar niet beperkt tot teksten, beelden, … en dit ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten werden in rekening gebracht.
  2. Noch deze website, noch enig deel van de inhoud van deze website mag, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van bAUCTION, worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst ("gepost"), overgebracht of gedistribueerd, noch worden gebruikt voor het maken van afgeleide werken.
  3. De website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Uw gebruik van de website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de website of zijn inhoud. De verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van bAUCTION. De teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bAUCTION verkrijgen.
  4. Behoudens indien uitdrukkelijk anders vermeld, is niets in deze gebruiksvoorwaarden dan wel op de website bedoeld om enig intellectueel eigendomsrecht aan de gebruiker te verlenen of over te dragen. Het gebruik van de op de website van bAUCTION geplaatste gegevens en bestanden is dan ook beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is beschreven.
  5. De gebruiker zal zich onthouden van handelingen waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht.
   De gebruiker erkent dat hij door ongeoorloofd gebruik te maken van de door bAUCTION en haar gebruikers en/of derden geplaatste gegevens en bestanden, inbreuk maakt op de onderhavige gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving.
  6. Het is de gebruiker niet toegestaan eventuele vermeldingen en/of kennisgevingen met betrekking tot enig intellectueel eigendomsrecht te verwijderen, te verbergen, onleesbaar te maken of te wijzigen
  7. bAUCTION heeft het recht de gegevens en verstrekte informatie op de website te gebruiken voor publicitaire doeleinden, ook wanneer deze specifiek op verzoek van de gebruiker of door de gebruiker zijn opgesteld, en zonder aan de gebruiker enige vergoeding verschuldigd te zijn.
  8. Elke inbreuk door de gebruiker op dit artikel geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 20% van de prijs van diensten onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.
 15. Privacy disclaimer

  1. Websiteprocedures:
   • De website kan worden bezocht zonder dat de gebruiker persoonlijke informatie verstrekt. De website verzamelt enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers wordt doorgegeven, bijvoorbeeld bij registratie, het invullen van het contactformulier of het inschrijven voor de nieuwsbrief. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, btw-nummer.
   • In principe vraagt bAUCTION aan gebruikers geen gevoelige informatie, zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid. Indien nodig zal bAUCTION de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.
   • bAUCTION is bekommerd om de privacy van haar gebruikers en doet er alles aan om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de bij de ingave van de persoonsgegevens geldende Belgische privacywetgeving.
  2. Automatisch ingezamelde informatie: net als vele andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde technische informatie over haar bezoekers, zoals het internetprotocol (IP-) adres van de computer van de bezoeker, het IP-adres van de internet service provider van de bezoeker, de datum en het uur waarop de bezoeker de website heeft bezocht, het internetadres van de website van waaruit de bezoeker een directe link naar deze website hebt gemaakt, het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt, de delen van de website die de bezoeker raadpleegt, de website pagina’s en de informatie die de bezoeker heeft ingekeken en de materialen die de bezoeker heeft verzonden naar of heeft gedownload vanuit deze website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor doeleinden van website- en systeembeheer, alsook om de website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.
  3. Persoonsgegevens
   • Algemene doeleinden en directe marketing: de door de bezoeker meegedeelde persoonsgegevens worden gebruikt om de (aan)vraag te beantwoorden en worden opgenomen in het adressenbestand van bAUCTION, om de bezoeker op de hoogte te kunnen houden van de activiteiten van bAUCTION en het aankondigen van nieuwe functionaliteiten, speciale aanbiedingen of nieuwsberichten.
    Als de bezoeker bAUCTION toestemming heeft gegeven, kan de bezoeker zich uiteraard eender wanneer uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de thans geldende Belgische privacywetgeving heeft de bezoeker het recht om zich, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat om een verzoek per e-mail of per brief te sturen naar het adres conf. * 17 lid 4 van deze voorwaarden.
   • Communicatie met derden: bAUCTION beschouwt de persoonlijke gegevens van bezoekers als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen, behalve als de bezoeker bAUCTION hiertoe toestemming heeft gegeven en behalve wanneer dit noodzakelijk is om de bezoeker een dienst te leveren (bijvoorbeeld om de interesse van een koper in verband met een bepaald aanbod door te spelen aan de verkoper). Daarnaast heeft bAUCTION het recht om de persoonsgegevens van de bezoeker over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek. De bezoeker dient er rekening mee te houden dat de gegevens die de hij of zij op publieke plaatsen post door iedereen geconsulteerd kunnen worden.
   • Toegang tot persoonsgegevens: de bezoeker kan bAUCTION kosteloos verzoeken om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens, deze aan te passen of te verwijderen door een verzoek per e-mail of per brief te sturen naar het adres conf. * 17 lid 4 van deze voorwaarden, steeds met een kopie van de identiteitskaart. bAUCTION zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om aan het verzoek in te willigen.
  4. Aanmelding bij de Privacycommissie: bAUCTION heeft zich per 23 september 2014 aangemeld bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
  5. Veiligheid:
   • bAUCTION doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. bAUCTION doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen, zodat de informatie die zij onder zich heeft, wordt beveiligd.
   • Het Internet is evenwel geen veilig medium en kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van onvrijwillige of vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de website kan getroffen worden door talrijke factoren waarover bAUCTION geen controle heeft. Het is mogelijk dat de website niet continu of ononderbroken, veilig of privé bereikbaar is.
   • Indien de bezoeker een bijzondere bezorgdheid mocht hebben over de veiligheid van bepaalde persoonsgegevens, kan de bezoeker deze informatie best niet via het internet doorsturen.
 16. Cookie policy

  1. bAUCTION maakt gebruik van cookies om de surfervaring van de bezoeker op de website te verbeteren. Alle gegevens die we halen uit onze cookies zijn anoniem en worden alleen gebruikt om de ervaring van de bezoeker op de website te begrijpen met als doel om de prestaties en bruikbaarheid van deze website te verbeteren.
  2. Een cookie, ook wel bekend als een HTTP cookie, een web cookie of een browser cookie, is meestal een klein tekstbestand verzonden van een website en opgeslagen in de webbrowser van de gebruiker terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website. Wanneer de gebruiker in de toekomst op dezelfde website surft, kunnen de gegevens die zijn opgeslagen in de cookie worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies werden ontworpen als een betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit die gebruiker in het verleden heeft ondernomen, te herinneren. Ze helpen ons om het bezoek van de gebruiker aan de website te optimaliseren, om de technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief...) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien de bezoeker onze website wenst te raadplegen, raden wij de bezoeker aan om de cookies in te schakelen. Echter, indien de bezoeker verkiest om dit niet te doen, is hij of zij altijd vrij om ze niet in te schakelen.
  3. Cookies kunnen omvatten: het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina's welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Cookies kunnen geen virussen bevatten en geen malware installeren op de gastcomputer. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische wet van 10 juli 2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie.
  4. Deze website gebruikt verschillende types van cookies:
   • Strikt noodzakelijke cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de bezoeker in staat te stellen te surfen op de website of om in bepaalde functies die de bezoeker heeft aangevraagd te voorzien.
   • Functionaliteitscookies: deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van de voorkeuren van de bezoeker.
   • Tracking cookies: deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer een permanente cookie zijn Max-Age is ingesteld op 1 jaar, zal, binnen dat jaar, de initiële waarde opgenomen in die cookie terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gebruikt om een essentieel stuk van informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar deze website is gekomen of welke de gewenste taal van de gebruiker is.
   • Prestatiecookies: deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, om zo een betere gebruikerservaring te voorzien. We maken gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google Inc, die gebruik maakt van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt ons zaken over hun algehele gedrag, zoals de typische duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt.
   • Third party cookies: om onze communicaties te ondersteunen, kunnen we onze inhoud verankeren in sociale media kanalen en kunnen we gebruik maken van sharing mogelijkheden op sociale netwerken. De kanalen die we gebruiken kunnen cookies bevatten van deze websites en wij controleren deze niet. De bezoeker dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.
  5. Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Hiervoor kan de bezoeker de websites van de verschillende browsers bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren.
  6. Naast het vermijden van opslag is het ook mogelijk om op elk moment verwijderen de huidige op de computer geïnstalleerde cookies te verwijderen:
  7. Het is goed voor de bezoeker te beseffen dat wanneer hij of zij beslist om alle cookies te verwijderen, hij of zij hoogstwaarschijnlijk alle gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die hij of zij bezoekt, opnieuw moet ingeven.
  8. De website www.allaboutcookies.org is een relevante informatiebron indien de bezoeker meer wenst te weten over cookies. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe de bezoeker de cookies die hij of zij vindt, kan verwijderen en toont hoe de bezoeker vertrouwde websites kan toestaan om cookies op te slaan op zijn of haar computer.
 17. Slotbepalingen

  1. Het rekening houden met de algemene leveringsvoorwaarden van de gebruikers wordt hiermee weersproken.
  2. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze overeenkomst volledig of gedeeltelijk nietig zijn of hun geldigheid later verliezen, dan laat dat de geldigheid van de overeenkomst voor het overige onverlet.
  3. De ongeldige regeling dient door de partijen door een geldige te worden vervangen, die zoveel mogelijk overeenkomt met het economische succes van de nietige regeling.
  4. In geval van vragen kan de gebruiker bAUCTION contacteren via bvba DX-Solutions met maatschappelijke zetel te België, 8540 Harelbeke, Vrijeigen 15, BTW BE-0808.107.097, RPR Kortrijk, hello@bAUCTION.eu
  5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
   • Het Belgisch recht is van toepassing.
   • In geval van betwisting over onderhavige algemene voorwaarden, alsook over elke overeenkomst die tussen bAUCTION en de gebruiker wordt gesloten, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar bAUCTION haar maatschappelijke zetel heeft bevoegd.

Toegang tot 385 producten via 779 professionele contacten

 • Eenvoudig
 • Veilig
 • Snel

De toekomst van e-commerce ligt in dit soort platformen: zekerheid voor kopers en gemak voor aanbieders.

- Cor Molenaar professor & auteur